Beleidsplan

BELEIDSPLAN INZAKE DE WERKZAAMHEDEN VAN STICHTING ERFGOED BIERBROUWERIJ DE DRIE HOEFIJZERS

Het bestuur, bestaande uit voorzitter, penningmeester, secretaris en bestuurslid, van de te Breda gevestigde stichting Stichting Erfgoed Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers heeft voor de werkzaamheden ten behoeve van deze stichting de navolgende gedragslijn vastgesteld:

De doelstelling van de stichting luidt:”het bevorderen van de belangstelling voor en de instandhouding van de cultuurhistorische monumenten en waarden op het gebied van de bierbrouwerij (in het bijzonder de voormalige bierbrouwerij “De Drie Hoefijzers” te Breda) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.”.

Voor de verwezenlijking van deze doelstelling onderhoudt het bestuur onder meer contacten met (potentiële) sponsoren, locale,regionale en landelijke overheden, historici, brouwerijdeskundigen en archivarissen.

Tenminste viermaal per jaar komt het bestuur bijeen om de activiteiten ten behoeve van de doelstelling te bespreken en daarover een besluit te nemen, al dan niet na nadere informatie te hebben ingewonnen. Leidraad is telkens of de beoogde activiteit beantwoordt aan de primaire doelstelling van de stichting.

Via netwerken wordt aandacht gevraagd voor de mogelijkheden tot ondersteuning die de stichting voor de realisering van de doelstelling nodig heeft.

De uitvoering van besluiten vindt plaats door de voor de betreffende activiteit aangewezen bestuurder. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt toe aan het bestuur of twee gezamenlijk handelende bestuursleden. Voor bankopdrachten zijn steeds de handtekeningen van twee bestuursleden vereist. De primair aangewezen twee bestuurders voor de afhandeling van bankzaken zijn de voorzitter en de penningmeester.

Tijdens iedere bestuursvergadering vindt een evaluatie plaats van de gedurende de voorbije periode gestarte/afgeronde projecten en/of activiteiten. De voor het betreffende project/activiteit aangewezen bestuurder doet hierover ter vergadering verslag.

Voor spoedeisende projecten/activiteiten die geen uitstel gedogen besluit het bestuur buiten vergadering, waarbij E-mail als communicatiemiddel leidend is.